Všeobecné podmínky projektu Vánoční beránek

I.

 1. Nadační fond Gratia byl zřízen za účelem pomoc mladým rodinám, studujícím rodičům a rodičům samoživitelům. Sídlo NF Gratia – 1. máje 67, 281 63 Kozojedy, IČO: 109 00 705, registrován u Městského soudu v Praze, spisová zn. 1948 N.

 1. Tyto všeobecné podmínky vymezují práva a povinnosti Nadačního fondu Gratia a dárce při poskytování finančního daru ve prospěch Nadačního fondu Gratia v rámci projektu Vánoční beránek.

 1. Vánoční beránek je charitativní projekt Nadačního fondu Gratia a jeho hlavním cílem je prostřednictvím on-line veřejné sbírky shromažďovat finanční prostředky a pomáhat tak sociálně a zdravotně znevýhodněným dětem do 16 let z celé České republiky (dále jen „Projekt“).

 1. Dárce je fyzická nebo právnická osoba, která dobrovolně přispěje formou peněžního daru.

 1. Žadatel je fyzická osoba, která je zákonným zástupcem sociálně či zdravotně znevýhodněného dítěte mladšího 16 let (včetně) nebo kterému bylo dítě svěřeno do péče z rozhodnutí soudu, a který v  Projektu požádal o poskytnutí daru dítěti.

II.

 1. V rámci Projektu jsou na webové stránce https://vanocniberanek.cz/ (dále jen „webová stránka Projektu“), na základě Nadačním fondem Gratia prověřených a schválených přihlášek žadatelů, zveřejňované životní příběhy konkrétních dětí, které potřebují pomoc. V příběhu je uvedena také informace o tom, jaký dárek by si dítě přálo a je uvedena hodnota tohoto dárku včetně jeho dopravy.

 1. Databáze dětských přání uveřejněná na webové stránce Projektu bude průběžně doplňována a aktualizována.

 1. Dárce si na webových stránkách Projektu vybere konkrétní životní příběh dítěte, jemuž si přeje splnit přání, a tento si kliknutím na něj „zarezervuje“. Po označení vybraného příběhu dárcem a uhrazení hodnoty vybraného daru již na tento příběh nemůže přispět jiný dárce. S ohledem na stanovený maximální limit hodnoty dárku, a to ve výši 1.000,- Kč, nelze na konkrétní dar přispět částkou nižší než je celková hodnota vybraného daru.

 1. Nadační fond Gratia finanční částku poskytnutou dárci zcela využije za účelem pořízení vánočních dárků uvedených v dárci vybraných příbězích dětí, zveřejněných prostřednictvím webových stránek Projektu.

 1. Nadační fond Gratia nevyužívá finanční příspěvky dárců na pořízení použitého či bazarového zboží.

 2. Dárce bere na vědomí, že finanční prostředky se poskytují nenávratně Nadačnímu fondu Gratia a dárce nemá nárok na vrácení daru. Nadační fond Gratia není při přijetí daru vázán účelem stanoveným dárcem.

 1. Dárce (fyzická i právnická osoba) má nárok odečíst si poskytnutý dar z daňového základu. Ke každému daru je možné vystavit potvrzení o daru pro daňové účely. Pro účely vystavení potvrzení je potřeba zaškrtnout příslušné pole v  elektronickém darovacím formuláři.

III.

 1. Dárce může využít k podpoře konkrétního příběhu platební službu s využitím zrychlených bankovních převodů nebo bankovní převod. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím bankovních účtů společnosti ComGate Payments, a. s.

ComGate Payments, a.s.

Gočárova třída 1754 / 48 b, Hradec Králové

E-mail: platby-podpora@comgate.cz

Tel: +420 228 224 267

 1. Citlivé vstupní údaje, které dárce zadává do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

IV.

 1. Nadační fond Gratia shromažďuje osobní údaje dárce prostřednictvím odeslaného formuláře na webových stránkách Projektu k plnění svých závazků vůči dárci, a to zejména při vystavení potvrzení o daru. Rozsah zpracování osobních údajů a jejich ochrana jsou upraveny v Zásadách ochrany osobních údajů zveřejněných na webových stránkách Nadačního fondu Gratia https://nadacnifondgratia.cz/ochrana-osobnich-udaju/ .
  Dárce prohlašuje, že souhlasí s tím, aby Nadační fond Gratia zpracoval a uchovával jeho osobní údaje, které jsou potřebné při činnosti Nadačního fondu Gratia, a to po dobu a v rozsahu uvedeném v Zásadách ochrany osobních údajů a zpracovával je ve všech svých informačních systémech.

 1. Nadační fond Gratia neposkytne dárci žádné údaje týkající se žadatele, pokud k tomu nezíská výslovný písemný souhlas žadatele. Zároveň Nadační fond Gratia neposkytne žádné údaje týkající se dárce žadateli, pokud k tomu předem nezíská výslovný písemný souhlas dárce.

 1. Dárce svým souhlasem potvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými podmínkami projektu Vánoční beránek, rozumí jim a souhlasí s nimi.

Pravidla projektu Vánoční beránek jsou účinná od 1. 9. 2023.