Pravidla projektu Vánoční beránek

Nadační fond Gratia byl zřízen za účelem pomoc mladým rodinám, studujícím rodičům a rodičům samoživitelům. Sídlo NF Gratia – 1. máje 67, 281 63 Kozojedy, IČO: 109 00 705,
registrován u Městského soudu v Praze, spisová zn. 1948 N.

Projekt Vánoční beránek je charitativní projekt Nadačního fondu Gratia.

Žadatel je fyzická osoba, zákonný zástupce dítěte (do 16 let věku) nebo osoba, které bylo dítě svěřeno do péče z rozhodnutí soudu. Žadatel o pomoc vyplňuje formulář a může mít na jedno dítě vždy pouze jednu aktivní žádost.

Dárce je fyzická nebo právnická osoba, která dobrovolně přispěje formou peněžního daru.

Popis projektu Vánoční beránek

Vánoční beránek je projektem Nadačního fondu Gratia a jeho hlavním cílem je prostřednictvím on-line veřejné sbírky shromažďovat finanční prostředky a pomáhat tak sociálně a zdravotně znevýhodněným dětem do 16 let z celé České republiky.

Základem projektu je životní příběh konkrétního dítěte, které potřebuje pomoc. Do projektu se Žadatel přihlašuje prostřednictvím on-line formuláře.

Nadační fond Gratia si vyhrazuje právo text poskytnutý Žadatelem upravit po formální a stylistické stránce dle svých potřeb.

Nadační fond Gratia garantuje, že dar vždy použije ze 100 % ve prospěch dětí.

Dárce poskytne příspěvek na vánoční dárek pro jím vybrané konkrétní dítě prostřednictvím webových stránek projektu. Nadační fond Gratia následně dárek objedná a postará se o doručení zákonnému zástupci.

Ke každému daru je možné vystavit potvrzení o daru pro daňové účely.

Dárce bere na vědomí, že finanční prostředky se poskytují nenávratně Nadačnímu fondu Gratia a dárce nemá nárok na vrácení daru. Nadační fond Gratia se bude vždy v první řadě snažit, aby bylo postupováno podle výše uvedeného principu, ale Nadační fond Gratia není při přijetí daru vázán konkrétním účelem stanoveným dárcem. Po právní stránce je dar poskytován jako dar bezúčelový a Nadační fond Gratia je oprávněn jej využít podle svého uvážení a dárce není oprávněn do užití daru zasahovat nebo jej jakkoliv vymáhat.

Dárce může využít k podpoře konkrétního příběhu platební službu s využitím zrychlených bankovních převodů nebo bankovní převod. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím bankovních účtů společnosti ComGate Payments, a. s.
ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

Citlivé vstupní údaje, které dárce zadává do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

Prověření žadatele

Žadatelem může být pouze zákonný zástupce dítěte nebo osoba, které dítě svěřil do péče soud.

Nadační fond Gratia klade velký důraz na prověření žadatelů.
Kontrolujeme totožnost žadatele a dítěte.
Ověřujeme vztah k dítěti.
Prověřujeme zásadní informace, které mohou mít vliv na riziko zneužití daru.

Pokud zjistíme, že žadatel uvedl ve své žádosti o poskytnutí daru nepravdivé informace, žádost bude zamítnuta.
Nadační fond Gratia si vyhrazuje právo odmítnout žadateli účast v projektu Vánoční beránek bez udání důvodu.

Podmínky účasti

Věk dítěte do 16 let.

Řádně vyplněný formulář včetně specifikace (odkazu) vybraného dárku a to v hodnotě min. 300 a max. 3500 Kč.

Pokud žádáte o dárek pro více dětí, je nutné vyplnit formulář pro každé dítě zvlášť.

Vybraný dárek musí být vhodný, tj. přiměřený věku dítěte, jeho rozumové a mravní vyspělosti. Nadační fond Gratia si vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností o vhodnosti konkrétního požadovaného daru.

Dárky budou nakoupeny výhradně v prověřených českých e-shopech, nenakupujeme použité ani bazarové zboží.

Pro nákup mobilních telefonů je věkový limit min. 9 let dítěte, pro nákup tabletu 3 roky věku dítěte.

Kopie (fotka, scan) Vyjádření ÚP o schválení přídavku na dítě nebo jiný doklad potvrzující Vaši situaci finanční tísně.

Ochrana osobních údajů (odkaz https://nadacnifondgratia.cz/ochrana-osobnich-udaju/)

Žadatel svou účastí na projektu Vánoční beránek uděluje svůj souhlas se zveřejněním příběhu, fotek a videí, které poskytne Nadačnímu fondu Gratia prostřednictvím žádosti o dar. Zároveň potvrzuje, že všechny osoby jakýmkoliv způsobem označené či uvedené v žádosti o dar souhlasí se zveřejněním a zpracováním jakýchkoli svých údajů uvedených v žádosti o dar.

Nadační fond Gratia se zavazuje, že žádné údaje týkající se žadatele neposkytne dárci, pokud k tomu nezíská výslovný písemný souhlas žadatele. Zároveň se NF Gratia zavazuje, že neposkytne žádné údaje týkající se dárce žadateli, pokud k tomu předem nezíská výslovný písemný souhlas dárce.

Nárok na získání daru v rámci projektu Vánoční beránek vzniká žadateli v případě, že se najde dárce, který poskytne dar.

Dárce i žadatel svým souhlasem potvrzují, že se seznámili s Pravidly projektu Vánoční beránek, rozumí jim a souhlasí s nimi.

Pravidla projektu Vánoční beránek jsou účinná od 1. 8. 2022.